Table 2: Description of patient toxicity.

Toxicity grade

G1

G2

G3

G4

Neutropenia

10 (24.39%)

5 (13.19%)

-

-

Anemia

20 (48.78%)

10 (24.39%)

-

-

Trombocitopenia

 -

 -

-

-

Mucositis

 -

-

-

-

Pheripheral Neuropathy

30 (73.17%)

5 (12.19%)

-

-

Asthenia

15 (36.58%)

 10 (24.39%)

-

-

Nausea/vomiting

 -

 -

-

-

Alopecia

39 (95.12%)

-

-

-